Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

   A bérleti hónap

Az első bérleti hónap az adott naptári nap kezdetén van függetlenül attól, hogy az adott hónap mely napján történik a bérlés –az egész naptári hónap kiszámlázásra kerül.

 

    A bérleti díj megfizetése

    A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónál havonta 1 számlázási időszak van minden hónapban Számlázásra az új naptári hónap első napjaiba történik  . Az első bérleti hónapra vonatkozó bérleti díj, a jelen bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, átutalással kerül megfizetésre. Az első bérleti hónapot követő hónaptól a bérleti díjat a Bérlő az adott bérleti hónapra, a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles megfizetni. A Bérlő az esedékes bérleti díjat  átutalással köteles megfizetni akként, hogy az legkésőbb az esedékesség nap ján jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján.  A Bérlő a bérleti díjat a számlázási időszakának utolsó napjától számított 8 napon belül akkor is köteles megfizetni, ha az adott hónapra vonatkozó számla részére nem érkezett meg. A hosszabbítás további hónapjaira vonatkozóan, a számlázás ismételten a korábbi számlázási időszak szerint történik. Amennyiben a Bérlő határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem idejére – a havi bérleti díjon felül – a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra a Bérbeadó által  A Bérlő fizetési késedelme esetén, a Bérbeadó – a Bérlő külön értesítése nélkül – jogosult a Bérlemény lezárására, s a Bérleményben tárolt tárgyakon zálogjog gyakorlására. A Bérbeadó a bérleti díj hátralé k és a késedelmi kamat, valamint a Bérbeadónál a bérleménnyel kapcsolatban felmerült költségek, károk teljes összegének Bérlő általi megfizetését követő 24 órán belül, megszünteti a Bérlemény lezárását . A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 8 napos póthatáridőt tűz, egyúttal értesíti Bérlőt, hogy amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződés a póthatáridő utolsó napját követő napon a Bérbeadó azonnali hatályú felmondása folytán minden további feltétel nélkül megszűnik és a Bérbeadó a jelen szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint jár el.

 

    A bérleti jogviszony megszűnése

    A bérleti jogviszony megszűnik a határozott idő utolsó napjával és a Bérlő köteles a bérleményben elhelyezett ingóságait saját költségén elszállítani, ha a Bérbeadóval szemben semmilyen hátraléka nem áll fenn, míg a Bérleményt kitakarított, tiszta, sértetlen állapotban a Bérbeadónak visszaadni. A határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással nem szüntethető meg. Amennyiben a határozott idejű bérleti jogviszony a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, köteles a jogviszonyból még a hátralévő időre járó teljes bérleti díjat megfizetni. A Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a Bérlő megszegi a Bérlemény tisztán tartására, és a tárolási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, a kifüggesztett házirendet, az ÁSZF-et vagy a biztonsági előírásokat. Ha Bérlőnek bármilyen jogcímen tartozása állna fenn a Bérbeadó felé, úgy a bérleti jogviszony megszűnése esetén, a Bérbeadó a bérleményben tárolt ingóságokon érvényesíti a zálogjogát akként, hogy a megszűnés napjától számított 15 napig az ingóságokat felelős őrzésbe veszi, melyről a Bérlőt értesíti, továbbá tájékoztatja a zálogjoga alapján a bérlőt, a Ptk. 5:131 §-ának megfelelően, az értékesítési szándékáról. Amennyiben a Bérlő a tartozását teljes egészében nem rendezi, úgy a Bérbeadó a 15 nap elteltével jogosult a felelős őrzéssel felhagyni és a tárgyakat választása szerint megsemmisíteni, vagy bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően. A Bérbeadó, amennyiben a tárgyakat bírósági végrehajtáson kívül értékesíti, úgy köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően. A zálogjog érvényesítésével, a felelős őrzéssel, a megsemmisítéssel, továbbá az értékesítéssel és az elszállítással felmerült költségeik, a Bérlőt terhelik. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban, egyebekben a Ptk szabályai az irányadóak. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, amennyiben a bérlet utolsó napján a Bérlő a Bérleményt kiürített, tiszta és megfelelő állapotban nem adja vissza Bérbeadó részére, köteles 200,-Ft/nm/nap használati díj megfizetésére.

 

    A Bérbeadó értesítései

    A Bérbeadó minden értesítést, így a Bérlő esetleges fizetési késedelmével kapcsolatos felszólítást, felmondást stb. a Bérlő által megadott értesítési címre teljesíti. (Elsődlegesen e-mailre vagy ennek hiányában postai címre). Minden egyes felszólítás után a Bérbeadó 472,-Ft+Áfa összeget számláz a Bérlő részére. Az értesítési cím változását a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredően a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

 

    Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend

    Mindazon feltételek, amelyek a jelen okiratban nem kerültek szabályozásra, azok az Általános Szerződési Feltételekben (a jelen szerződés szerint: ÁSZF) és a Házirendben kerültek rögzítésre. Az Általáno s Szerződési Feltételek és a Házirend egy-egy példányát a Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismerten egyidejűleg átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. Az ÁSZF és a Házirend esetleges változásairól, a Bérbeadó kifüggesztés útján értesíti Bérlőt, és a kifüggesztéstől a módosítások a jogügyletre érvényesek minden külön további jognyilatkozat nélkül.

 

    A tárolásra vonatkozó szabályok

    A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésszerűen, ingóságok tárolására jogosult használni. Tilos a Bérleményben azon anyagok tárolása, amelyek az ÁSZF-ben meghatározásra kerültek, így különösen robbanó-, sugárzó-, mérgező, az egészségre káros egyéb anyag tárolása, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése. A Bérlő köteles a szemetelést mellőzni a Bérlemény területén, azt tisztán, rendben tartani.

 

    Egyéb rendelkezések

    A bérleményben lévő ingóságokat, a Bérlő saját költségére jogosult biztosítani. A Bérlő ingyenesen használhatja a kézi kocsikat, raklap emelőt. Vészhelyzet esetén a Bérbeadó jogosult a Bérleménybe belépni, és az ingóságok állagának megóvása érdekében halaszthatatlanul szükséges intézkedéseket megtenni, amelyről azonban köteles a Bérlőt, ill. a veszélyhelyzet esetén értesítendő személyt haladéktalanul tájékoztatni. Egyéb esetben a Bérbeadó nem jogosult sem a Bérleménybe való belépésre, sem másik bérlő vagyontárgyainak a Bérleményben történő elhelyezésére, illetve a Bérlőt illető Bérlemény önkényes megváltoztatására és a Bérlő vagyontárgyainak egyéb tároló helyiségbe történő áthelyezésére.

Budapest Gyorsfutár harmadik körzet

Biciklis futár, gyorsan, pikk-pakk! Hívjon most!

06/1 321 9001Minden jog fenntartva! - Pikk-Pakk 2000 Futárszolgálat Kft. 2010

Powered by Wordpress Webdesign: ZINA DESIGN